Make your own free website on Tripod.com

SAMURAIS

Samurai Names

Home of the Samurais
Recommened Games
Samurai Club pics
Samurai Names
Samurai Age Ceremonies
Samurai:Cultural Figures
Samurai Wisdom
Samurai Death
Samurai Death Poems
Samurai Clothing
Samurai Food
Samurai Tea Ceremonies
Dragons/Dragonology
About Me

Samurai Names

Aisu Hybushy  

Akai Naomasa

Akai Terukage

Akaike Nagt  

Akechi Mitsuhide 

Amako Tsunehisa

Aochi Shigetsuna 

Aokage Takaakira

Aoki Kazunori 

Araki Murashige

Asai Nagamasa 

Asai Sukemasa 

Asakura Steki

sakura Takakage 

Asakura Yoshikage 

 


D


Date Masamune 

 


F


Fukushima Masanari 

Fukushima Masanori 

 


H


Hoida Motokiyo  

Hj Nagatsuna 

Hj Sun 

Hj Tsunanari 

Hj Tsunashige

Hj Ujikuni 

Hj Ujinori 

Hj Ujimasa 

Hj Ujiteru 

Hj Ujiyasu

Hori Hidemasa

Hoshina Masanao

Hosokawa Fujitaka 

Hosokawa Harumoto

Hosokawa Sumimoto

Hosokawa Tadaoki  

 


I


Ikeda Terumasa 

Imagawa Ujichika 

Imagawa Ujitoyo ­

Imagawa Yoshimoto 

Imagawa Yoshitada 

Imai Sadakiyo 

Imogawa Masachika

Inaba Ittetsu 

Inaba Sadamichi

Inadome Sukenao 

Indo Yorimori 

Ind Yoriyasu 

Inoue Kiyomasa

Irikiin Shigesato

Irikiin Shigetoki 

Irikiin Shigetomo

Irikiin Shigetoyo ­

Irikiin Shigetsugu

Irobe Akinaga 

Ishida Masazumi  

Ishida Mitsunari  

It Morimasa Inawashiro Morikuni


K


Katagiri Katsumoto 

Kat Kiyomasa 

Kikkawa Hiroie 

Kikkawa Motoharu

Kikkawa Tsuneie 

Kobayakawa Hideaki

Kygoku Takatsugu 

 


M


Machida Hisamasu 

Maeda Toshiie 

Makabe Ujimoto 

Makishima Akimitsu

Marume Nagayoshi

Mashita Nagamori 

Matoba Genshir 

Matsuda Norihide 

Matsudaira Yasunaka 

Matsumoto Kageshige

Matsunaga Hisahide 

Matsudaira Takanobu 

Matsuoka Nagatoki 

Matsushita Yukitsuna 

Mri Takamoto 

Mri Terumoto 

Murakami Yoshikiyo 

 


N


Natsuka Masaie 

 


O


Oda Nobuhide 

Oda Nobunaga

 


S


Shibata Katsuie 

Shima Sakon 

Sanada Masayuki 

Sanada Yukimura 

 


T


Takeda Nobushige 

Takeda Nobutora

Takeda Shingen 

Takigawa Kazumasu

Td Takatora 

Tokugawa Hidetada 

Tokugawa Ieyasu 

Toyotomi (Hashiba) Hidenaga 

Toyotomi Hidetsugu 

Toyotomi (Hashiba) Hideyoshi  

 


U


Uesugi Kagekatsu